Projekty UE

Realizowane projekty UE

 Realizowane:

ZPC Flis Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Wdrożenie do produkcji żywności funkcjonalnej Lea Life suplementowanych izolatem beta glukanu z owsa".

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej na skalę światową żywności funkcjonalnej Lea Life suplementowanej izolatem beta glukanu z owsa.

Wartość ogółem projektu wynosi 5 138 694,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1 258 340,00 zł


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

"Wzrost konkurencyjności produktów firmy FLIS na rynkach międzynarodowych"
 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki ZPC FLIS na rynku międzynarodowym
 
Rezultatem projektu będzie wzrost sprzedaży produktów na eksport
 
Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0011/19-00.
Całkowita wartość projektu wynosi: 335 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 201 060,00 PLN


ZPC Flis spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Promowanie produktów ZPC Flis na rynkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem rynków perspektywicznych – Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Oś priorytetowa 3: „ Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.3: „ Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki ZPC Flis na rynku międzynarodowym (w szczególności na rynkach Bliskiego Wschodu i Chińskim) poprzez budowę świadomości własnej marki produktowej Happy wśród odbiorców zagranicznych, dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom, umożliwiającym wypromowanie produktów Spółki na rynkach docelowych.

Planowane efekty: Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwinięcie eksportu, pozyskanie nowych i kluczowych klientów oraz promocję i budowę konkurencyjnej pozycji Marki firmy ZPC FLIS na rynku zagranicznym. Zaplanowane główne cele w zakresie umiędzynarodowienia firmy, a szczególności umocnienia pozycji nie tylko lidera na rynku krajowym, ale również ważnego producenta na rynki zagraniczne będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z eksportu jak też umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazania Polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej.

Realizacja Celu głównego konkursu – promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 987 744,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 531 540,00 PLN